Zina etmiş biri ile zina etmemiş birinin evlenmeleri caiz midir?

Kur’an-ı Kerim’de “Zina eden erkek, zina eden veya Allah’a ortak
koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu, müminlere
haram kılınmıştır.” [Nur, 24/3] buyrulmuştur.
İslam âlimleri bu ayette geçen “evlenir” kelimesinin anlamlandırılmasındaki
ihtilafa dayalı olarak konu ile ilgili iki farklı görüş
ortaya koymuşlardır. Azınlıkta kalan bazı âlimler ayeti herhangi
bir yoruma tâbi tutmaksızın lafzî karşılığını esas alarak
zina edenlerin ancak kendileri gibi zina etmiş kimselerle evlenebileceklerini,
aksi durumun caiz ve geçerli olmayacağını ileri
sürmüşlerdir.
Buna karşılık Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîlerin oluşturduğu
çoğunluk ise, zina etmeyen bir kimsenin zina eden bir kimse ile
evlenmesini caiz görmüştür. Bu yaklaşıma göre yukarıda geçen
ayetteki “zina edenlerden”den maksat, fuhşu meslek olarak icra
eden ve âdet hâline getirenlerdir [bkz. Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’an, Beyrut
1992, V, 106 vd. ; Kurtubî, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’an, Beyrut 2006, XV, 116-122].
Çoğunluk ayrıca bu ayeti “Zina eden erkek çok kere namuslu
ve mümin kadınla değil, kendisi gibi zina eden bir kadınla
veya Allah’a ortak koşan bir kadınla evlenir, (eğilimi bu yöndedir)”
şeklinde anlamış ve bunu da “Kötü kadınlar kötü erkeklere,
kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz
erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır.” [Nûr, 24/26]
ayetine dayandırmışlardır. Buna göre İslam’da zina etmek ağır
bir suçtur. Esas olan zinadan uzak durmak, iffetli yaşamak ve
böyle yaşayan kimselerle yuva kurmaktır. Bununla birlikte zina
etmiş olan bir kimse ile usulüne göre yapılan evlilik de geçerlidir
[İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, II, 317].(Diyanet)