Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar Nelerdir ?

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

  1. Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Sizden biriniz uyuduğu zaman, Şeytan onun ensesinde üç düğüm bağ­lar, her düpümü yerinde sağlamlaştırarak der ki, gecen uzun olsun, uyu… Eğer insan uyanır da (Hangi zikirle olursa olsun) Allah’ı zikrederse bir düğüm çözülür. Eğer abdest alırsa, bir düğüm daha çözülür. Eğer namaz kılarsa, bütün düğümleri çözülür ve gönlü hoş neş’eli olarak sabahlar. Böyle (uyanınca zikir, abdest, namaz) yapmazsa, gönlü berbat, sıkıntılı ve tenbel olarak sabahlar.” ( Buhari – Müslim )

 

  1. Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yatağına girdiği zaman:

“Bismîkeîlâhümme ehyâ ve emûtü (Allah’ım Senin adınla dirilirim ve ölürüm) derdi.

Uyandığı zaman da:

Elhamdü lillâhillezî ehyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhinnüşûr

“(Bizi öldürdükten sonra) bizi dirilten Allah’a hamd olsun; (Kıyamet­te) dirildikten sonra varış O’nadır ” derdi. ( Buhari )

 

  1. Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Sizden biriniz uykudan uyanınca şöyle desin:

Elhamdü lillahillezi redde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedi veezine îî bi-zikrihi

(Hamd, O Allah’a olsun ki, ruhumu bana iade etti, bedenimde bana afiyet verdi ve kendisini zikretmek için bana izin verdi)” ( İbn-i Sünni, Nesai, Tirmizi )

 

  1. Hazreti Aişe’den (Radıyallahü Anha) Peygamber Sallalîahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“(Allah (c.c), Hangi kulun ruhunu geri verir (onu salimen uykudan uyandırır) de, o vakit (kul) şunları söylerse, günahları deniz köpüğü ka­dar olsa bile Allah Teâlâ onun günahlarını bağışlar:

Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerikelehu, lehü’l-mülküveiehü’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadîr.

(Allah’dan başka İlâh yoktur, yalnız O vardır. O’nun ortağı yoktur. O’nundur mülk ve O’nundur hamd, O her şeye kadîrdir.” ( İbn-i Sünni )