“Üçten dokuza boş ol” diyen kişinin eşi kaç talakla boşanmış olur?

İslam’a göre evli çiftler arasında üç bağ vardır. Buna göre koca eşini en fazla iki defa boşamışsa onunla evliliğini sürdürebilir. Üçüncü kez boşamakla aralarındaki evlilik bağı tamamıyla ortadan kalkmış olur. İçlerinde Hanefî ve Şâfiîlerin de bulunduğu fukaha çoğunluğuna göre aynı anda veya bir temizlik dönemi içinde verilen “üç boşama”, “üç talak” olarak geçerli olup, bu takdirde koca, eşini tamamen boşamış olur [Şâfiî, el-Ümm, V, 199; Sahnûn, el-Müdevvene, II, 419; Kudûrî, el-Muhtasar, III, 37-38; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 60]. Ashap ve tâbiûndan bu boşamayı üç sayanlar olduğu gibi, tek sayanlar da vardır. Böyle bir boşamanın tek talak olacağı görüşünü savunanlar, İbn Abbas’ın rivayet ettiği “Hz. Peygamber (s.a.s.) devrinde, Hz. Ebubekir’in devrinde ve Hz. Ömer’in hilâfetinin ilk iki senesinde üç talak bir talak sayılırdı.” haberini [Müslim, Talak, 15; Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 314] ve yine İbn Abbas’ın rivayet ettiği, “Rükâ- ne karısını bir mecliste üç talak ile boşamıştı ve bunun için çok üzülüyordu. Hz. Peygamber (s.a.s.) ona, “Onu nasıl boşadın?” diye sordu. Rükâne “üç talak ile boşadım” dedi. Resûlullah (s.a.s.) ona, “Tek mecliste mi?” dedi. O da “evet” cevabını verdi. Bunun üzerine Resûlullah “O bir talaktır. İstersen ona dönebilirsin” buyurdu anlamındaki hadisini [bkz. Ebû Dâvûd, Talak 10; Tirmizî, Talâk 2; Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 265] delil getirmişlerdir. Bu ikinci görüşe göre aynı anda veya aynı temizlik süresi içinde verilen “üç talak”, “bir talak” olarak gerçekleşir. Din İşleri Yüksek Kurulu da bu görüşü benimsemektedir. Bu durumda boşama ric’î ise taraflar iddet içinde yeni bir nikâha gerek olmaksızın, boşama bâin ise veya iddet bitmiş ise tarafların rızaları ile yeni bir nikâh kıyarak evliliklerini sürdürebilirler.