Tevhidi Anlamamızı Sağlayan Kavramlar Nelerdir ?

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

KUR’ANİ KAVRAMLARIN TEMELİ VE KUR’AN’IN MESAJI BU KELİMELERİN ÇEVRESİNDE ODAKLANMIŞTIR.

  • İLAH
  • RAB
  • İBADET
  • DİN
  • ŞİRK
  • TAĞUT

BU HUSURLAR KUR’AN-I KERİMDE ŞÖYLE AÇIKLANMIŞTIR ;

“Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki, ona şöyle vahy etmiş olmayalım: Gerçek şudur ki, benden başka hiçbir ilâh yok. O halde bana ibâdet edin” (Enbiya, 25)

“Oysa onlar, tek olan bir İlâh’a ibâdet etmekten başkasıyla emr olunmadılar. O’ndan başka ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.” (Tevbe, 31)

“Hakikat şu (tevhid ve İslam dini) bir tek din olarak sizin dininizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde (başkasına değil) bana kulluk edin” (Enbiya, 92)

“De ki: “O, her şeyin Rabb’ı iken ben Allah’tan başka bir Rabb mı arayacağım?” (En’am,164)

“Artık kim Rabb’ına kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel işlesin. Ve Rab’bına ibâdette (hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi) ortak tutmasın” (Kehf, 110).

“And olsun ki, biz her ümmete: “Allah’a kulluk edin, tağuttan sakının” diye (tebligat yapması için) bir peygamber göndermişizdir”. (Nahl, 36)

“Şimdi onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) ister istemez O’na boyun eğmiştir. Nihayette O’na döndürülüp götürüleceklerdir.” (Âl-İmran, 83)

“De ki: Ben, Allah’a O’nun dininde ihlas edici olarak ibâdet etmemle emr olundum.” (Zümer, 11)

“Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz.Öyle ise O’na kulluk edin. İşte doğru yol budur.” (Âl-i İmran, 51)

BU KAVRAMLARIN ÖNEMİ NEDİR ? 

Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek, anlamının derinliklerine inmek isteyen kimsenin bu kavramlardan her birinin gerçek anlamlarını bilmesi, tam ve kapsamlı olarak neyi ifade ettiklerini anlaması gerekir. İnsan ilâhın ne olduğunu, Rabb’in ne anlama geldiğini, ibâdetin neden ibaret olduğunu, dinin neye dendiğim anlamazsa, şüphesiz, Kur’an-ı Kerim’in tamamı onun gözleri önünden, mânâsından hiç bir şey anlaşılmayan, gelişi güzel bir söz yığını gibi geçer gider. Bu durumda da, tevhidin hakikatini bilemez; şirkin anlamını kavrayamaz; ibâdetini Allah’a tahsis etmeye gücü yetmediği gibi, Din’inde de ihlasla Allah’a yönelemez.

 

Örnek vermek gerekirse; Tevhid kavramı bu dinin çatısı ise bu kavramlar bu  çatıyı ayakta tutan direklerdir. Eğer bu direkler sağlam ve doğru bir şekilde yerleştirilmezse dinin çatısının ayakta durması düşünülemez.

 

BU KAVRAMLARIN GÜNÜMÜZDE TAM OLARAK ANLAŞILAMAMASININ SEBEPLERİ NELERDİR

  • .İslam toplumunda doğup yetişenler açısından ilâh, rab, ibâdet, din kelimelerinin, Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu zamanki câhili toplumda ifade ettiği etkili anlamın, o boyutta etkili olmaktan çıkmış olması. Zamanlar kavramların anlamlarının daralması.
  • Sonraki devirlerde halis Arapça’nın yozlaşması ve arap zevk-i seliminin azalması.

 

BU KAVRAMLARIN TAM OLARAK ANLAŞILAMAMASININ SONUÇLARI NELERDİR ?

  • Kur”an öğretilerinin çoğu insanlara gizli kalmıştır. O’nun yüce ruhu ve mesajının temeli cehalet perdesi ile kapanması neticesinde kaybolmuştur.
  • Kendilerini Müslüman sayanların İslam Dini’ni kabul etmelerine rağmen iman ve amellerinde zayıflık ve eksikliğe sebep olmuştur.

 

Konu ile ilişkili diğer yazılar;

Tevhid’in Önemi ve İslam’daki Yeri Nedir ?