Süt emme durumu nasıl tespit edilir?

İki kişi arasındaki süt hısımlığı ikrar, şahit veya yazılı belge ile
ispat edilebilir. Hanefîlere göre bunun için en az iki erkek veya
bir erkekle iki kadının şahitliği gerekir. Şâfiî hukukçulara göre
dört kadının şahitliği ile süt hısımlığının ispatı mümkündür.
Mâlikî ve Hanbelîlere göre ise bir kadının şahitliği süt hısımlığının
ispatı için yeterlidir [İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, İstanbul 1985, II,
32-33; Merğinânî, el-Hidâye, İstanbul, I, 223 vd. ].(Diyanet)