Sarhoş iken yapılan boşama geçerli midir?

Evlilik, sorumluluğu gerektiren ciddi bir müessesedir. Evlilikle ilgili hususların ve özellikle boşanma konusunun hafife alınmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir; nikâh, talak (boşama) ve talaktan dönme.” [Ebû Dâvûd, Talak, 9; Tirmizî, Talak, 9; İbn Mâce, Talak, 13]. Hanefî ve Şâfiîlere göre, helal bir maddeyi kullanmaktan dolayı sarhoş olan kimsenin boşaması geçerli değilken, haram maddeler ile sarhoş olanın boşaması muteberdir [Şâfiî, el-Ümm, V, 375; Merğînânî, el-Hidâye, I, 230; İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 288-289]. Buna karşılık içlerinde Hanefîlerden Tahâvî ve Kerhî, Şâfiîlerden Mü- zenî’nin de bulunduğu diğer bir grup müctehide göre ise ne konuştuğunu ve ne yaptığını bilemeyecek, faydalıyı zararlıdan ayıramayacak derecede sarhoş olan bir kimsenin söz ve tasarrufları hukuken geçerli değildir. Dolayısıyla bu durumdaki bir kişinin hanımını boşaması da geçersizdir [İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 67-68; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, III, 489; Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, VI, 234 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 289].

1917 tarihli Osmanlı Hukûk-ı Aile Kararnamesi de sarhoşun talakının geçerli olmayacağı görüşünü kanunlaştırmıştır [md. 104].