Resulullah ( sav ) Döneminde Hadislerin Yazıldığına Dair Deliller

İslam düşmanlarının gerek geçmiş tarihlerde ve gerekse günümüzde İslam dinine karşı birçok iftiraları olmuştur. Bunlardan en çirkini de ; Kur’an Allah Rasulü s.a.v döneminde yazılmıştır  ama hadis denilen şeyler –YANİ SÜNNETİ SENİYYELER.– yazılmamıştır. Dolayısıyla, eğer hadislerin din açısından bağlayıcılığı olsaydı onlarda yazılırdı, saklanırdı ve korunurdu, sözleri yani iftiralarıdır.
Ne yazık ki bu iftiralara alet olan ve inanan bir sürü de müslümanım diyenler mevcuttur.  Halbuki olay onların zannettiği gibi değildir.
Bu kısa yazımızda hadislerin sadece yazıldığını anlatan sahih rivayetleri alacağız.

  1.  “ … Abdullah İbnu Amr el As r.a der ki : Ben Peygamber s.a.v’den işittiğim şeyleri ezberlemek arzusuyla yazıyordum. Kureyş beni bundan menederek :
    – Sen Resûlullah s.a.v’den her duyduğunu yazıyorsun, halbuki Resûlullah s.a.v de bir insandır, öfke ve rıza, her iki hâlde de konuşur, dediler. Bunun üzerine yazmaktan vazgeçtim. Ancak durumu da Peygamber s.a.v’e arzettim. Resûlullah s.a.v parmağıyla mübârek ağızlarına işâret buyurarak :
    – Yaz, Nefsimi elinde tutan Allah’a kasem ederimki, buradan haktan başka bir şey çıkmaz. “

EBU DAVUD : 4.C3646.N – DARİMİ : 1.C.490.N – HAKİM : 1 / 105 – AHMED : 2 / 193 – 6520 – 6816 – İBNİ EBİ ŞEYBE MUSANNEF : 6 / 229 – HATİBUL BAĞDADİ TAKYİDUL İLİM : 74.S – ALBANİ S.CAMİ : 119

2.“ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Ensardan bir adam Peygamberin meclisinde oturur, ondan hadis dinler ve hoşuna giderdi. Fakat ezberleyemezdi. Resulullah s.a.v’e bu durumdan yakındı ve :
– Ya Rasulallah ! senden hadis dinliyorum, hoşuma gidiyor fakat ezberleyemiyorum, dedi. Bunun üzerine Allah resulü s.a.v :
– Elinden istifade et, diyerek yazmaya işaret etti. “

TİRMİZİ : 4.C.2803.N – AHMED : 2 / 12 – 192 – BEYHAKİ MEDHAL : 418 / 9 – HATİBUL BAĞDADİ TAKYİDUL İLİM : 67.S

3. “ … Rafi bin el Hadic r.a dan. O şöyle dedi : Ben Allah Resulü s.a.v’e :
– Ya Rasulallah ! biz senden çok şeyler işitiyoruz ; onları yazalım mı ? diye sordum. Resulullah s.a.v : Yazınız, sakıncası yoktur, buyurdular. “

SUYUTİ TEDRİBU’R RAVİ : 286.S

4. “ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Mekke fethedildiği zaman Resulullah s.a.v ayağa kalktı, fetih hutbesini zikretti. Aslen Yemenli olan, kendisine Ebu Şah denilen bir kimse :
– Ey Allah’ın Resulü ! bu hutbeyi bana yazın, dedi. Bunun üzerine Allah resulü s.a.v : Hutbeyi Ebu Şah’a yazınız, dedi.

BUHARİ : 1.C.265.S – EBU DAVUD : 4.C.3649.N

5. “ … Abdullah İbnu Amr r.a der ki : Bir ara biz Peygamber s.a.v’in yanında yazıyorduk. Derken Resulullah s.a.v’e : iki şehirden hangisi, Kostantiniye mi yoksa Rumiyye mi daha önce fethedilecek ? diye soruldu da, Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : Hayır ! doğrusu Hırakliyusun şehri daha evvel fethedilecek. “

DARİMİ : 1.C.492.N – AHMED : 2 / 176 – 6607.N – EL ALBANİ S.SAHİHA : 1 / 121 – HAKİM : SAHİH DİYOR VE ZEHEBİ DE BUNA MUVAFAKAT EDİYOR.

6. “ … Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurur : Peygamber s.a.v’den çok hadîs bilmede Abdullah İbnu Amr hâriç, bana yetişen yoktur. O, beni geçer, zira o yazardı, ben ise yazmazdım “.

BUHARİ : 1.C.267.S – TİRMİZİ : 4.C.2805.N – DARİMİ : 1.C.489.N

7.  “ … Şa’bi den ; o da Ebu Cuhayfe’den haber verdi. O şöyle demiştir : Ben Ali’ye : sizin yanınızda bir kitap veya yazılmış bir şey var mıdır ?. Ali r.a : Hayır, biz de Allah’ın kitabından ve bir de müslümana verilen anlayıştan başka bir şey yoktur. Bir de şu sahifenin içindeki vardır, cevabını verdi. Ebu Cuhayfe dedi ki : Ben : Peki, bu sahifenin içinde ne var ? diye sorunca : Onun içinde diyetin, esiri kurtarmanın ve bir kafire bedel bir müslümanın öldürülmeyeceğinin hükmü vardır, dedi. “

BUHARİ : 1.C.264.S

8. “ … Ebu İbni Malik ve Abdullah ibn Amr r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle dedi : İlmi yazarak kaydediniz. “

CAMİU’S SAĞİR : 3.C.2942.N – CAMİU’L BEYANİL İLM : 1 / 72

9.  “ … Ebu Hureyre r.a, tereddüt ettiği bir hadisi şerif hakkında Fadl bin Hasan bin Amr bin Umeyye ye : Eğer sen bunu benden işittinse, onun mutlaka ben de yazılısı vardır, diyerek içinde Resulullah s.a.v’in bir çok hadisleri yazılı kitapta onu bulup göstermiştir. “

HAKİM : 3 / 511

ÖNEMLİ BİR NOT : Allah resulü s.a.v’in dilinden hadislerin yazılmasını yasaklayan Müslim’de zikredilen bir hadisinin dışında sahih bir hadis yoktur… Ama sahih olmayan bir çok rivayet vardır.

Müslim’de zikredilen bu yasağa dair hadis ise, – İlim ehlinin de dediği gibi – islamın bidayetinde olan bir yasaktı… Nedeni ise Kur’anla karışmaması içindi… Ama daha sonra – biraz önceki hadislerde de anlatıldığı gibi – hadislerin yazılmasına izin verilmiştir…

“ … Ebu Sa’îdu el-Hudrî r.a dan. Peygamber s.a.v şöyle söyledi : Benden Kur’ân dışında bir şey yazmayın. Kim benden, Kur’ân’dan başka bir şey yazdı ise onu imha etsin. Ama benden rivayet edebilirsiniz, bunda bir mahzur yok. Ancak, kim bilerek bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın. “

MÜSLİM : 8.C.3004