Resmî nikâh dinen de geçerli midir?

İslam’a göre nikâh, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine
dinî açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin
(veya vekillerinin), gerekli şartları yerine getirip, birbirleri ile
evlenmeyi kabul ettiklerini beyan etmeleridir. [İbn Nüceym, el-Bahru’r-
râik III, 82 vd. ]. Resmî nikâhta bu şartlar aynen mevcut olduğuna
göre, usulüne göre kıyılan resmî nikâh dinen de muteberdir.
Resmî nikâhtan sonra evlenecek kişiler, isterlerse evlerinde veya
münasip bir yerde istedikleri kişilere Kur’an-ı Kerim’den bir
bölüm okutup dua ettirip nikâh kıydırabilirler. Ancak günümüzde
resmî nikâh olmadan dinî nikâh yapılması hem kanunen
suç hem de kadının ve çocukların hukuklarının korunması
açısından uygun değildir. Nitekim Osmanlı Aile Hukûk-ı Kararnamesi’nde
de şehrin kadısına kayıt yaptırılması şart koşulmuş
ve nikâhın tescili üzerinde ısrarla durulmuştur.(Diyanet)