Ölen kadının hayatta iken kendisine ödenmemiş olan mehirinin hükmü nedir?

Mehir kadının nikâh ile hak kazandığı bir alacağıdır [Nisâ 4/4, 24].
Kadın hayatta iken kocası bu hakkını vermemişse ölümünden
sonra mirasçılarına vermek zorundadır [Şâfiî, el-Ümm, V, 110; Sahnûn,
el-Müdevvene, II, 160; Fetâvâ-yı Hindiye, I, 318]. Dolayısıyla kadın ölünce
henüz almadığı mehiri de dâhil olmak üzere kendisine ait mal
varlığı, techiz ve tekfin işlemi yapılıp borçları ödendikten ve
vasiyeti şartlarına uygun olarak yerine getirildikten sonra miras
olarak mirasçılarına intikal eder. Koca da diğer mirasçılar gibi
hissesi oranında karısının mirasından pay alır.(Diyanet)