Nişanlılık döneminde mehîre mahsuben verilen para, ziynet eşyası ya da malın nişanlılık bozulduğu takdirde durumu nedir?

Nişandan sonra nikâh akdi yapılmamış ise, nişan taraflar için
sadece evlenme vaadi niteliğinde olduğundan nikâh yerine geçmez.
Taraflar her hangi bir nedenle nişanı bozmuşlarsa, nişanda
verilen hediyeler karşılıklı olarak iade edilir. Nişanlılık döneminde
nikâh gerçekleşmediği takdirde mehîrden söz edilemeyeceği için mehîre mahsuben para vb. verilmesinin de bağlayıcılığı
olmaz. Zira kadın mehîre nikâhla birlikte hak kazanır.
Nikâh akdi yapıldıktan sonra eşler arasında cinsel birleşme
veya sahih halvet (eşlerin cinsel ilişkide bulunmalarına mani
olacak bir engel olmadan yalnız kalmaları) olunca erkek, kadına
mehîrinin tamamını vermekle yükümlüdür [İbnü’l- Hümam,
Fethü’l-Kadir, Beyrut 2003, III, 211]. Nikâh gerçekleşmiş ancak cinsel
birleşme veya sahih halvet olmamış ise kadın belirlenen mehîrin
yarısını [Bakara, 2/237], mehîr belirlenmemişse fıkıh ıstılahında
müt’a denilen tazminatı hak eder [Bakara, 2/236]. Buna göre nikâh
gerçekleşmiş, ancak zifaf veya halvet-i sahiha gerçekleşmemiş
ise kadın, nişanlılık döneminde mehîre mahsuben aldığı altınların
nikâhın sona ermesi hâlinde yarısına sahip olur. Zifaf ya
da halvet gerçekleşmiş ise kadın bunların tamamına malik olur.(Diyanet)