Nişanlanan kişilerin sütkardeşi oldukları iddia edilirse nasıl bir yol izlemek gerekir?

Süt emme-emzirmenin evlilik engeli sayılabilmesi için emme
olayının kesin olarak bilinip ispat edilmesi gerekir. İslam âlimlerinin
çoğunluğuna göre çocuğun ilk iki yaşı içinde süt hısımlığı
oluşur. İmam Malik ve Ebu Hanife’ye göre emilen sütün az
veya çok olması arasında fark yoktur. İmam Şâfiî beş doyurucu
ve fasılalı emmenin şart olduğunu ileri sürmüştür [İbn Rüşd, Bidâyetü’l-
müctehid, İstanbul 1985, II, 29-30]. Bu durumda, Ebu Hanife’ye göre
sütkardeşliği gerçekleştiği hâlde, Şâfiî mezhebine göre süt kardeşliği
gerçekleşmeyen nişanlı çiftlerin ihtilaf ve şüpheden uzak
kalmak için evlenmemeleri daha uygun olur. Zira Hz. Peygamber
(s.a.s.); “Helal açıktır, haram da açıktır. Bu ikisi arasında
şüpheli birtakım işler vardır…” [Buhârî, Buyu’, 2]; “(Şüpheli şeylerden)
senin gönlünü rahatsız eden şeyi bırak, rahatsız etmeyeni
yap.” [Tirmizî, Kıyame, 60; ayrıca bkz. Buhârî, Buyu’, 3] buyurmuştur.(Diyanet)