Mürted olan kafirlerle diğer kafirlere karşı savaşmak caiz midir ?

Müslüman bir taife kâfir bir taifeyle beraber diğer bir kâfir taifeye karşı savaşabilir mi?

Bu sualin cevabını vermeden evvel bu bahiste iki sorunun cevabını vermeliyiz. Birinci soru: Bu bahiste kast edilen kâfirler kimlerdir? Ve ikinci soru: Beraberlikten kast edilen nedir?

Bu bahiste kast edilen kâfirler kimlerdir?

Ulemanın bu konuda bahsettikleri kâfirler asli kâfirler ve asli müşriklerdir. İman etmiş ve sonra İslam’dan çıkmış mürtedler değildir. Bu önemlidir çünkü mürtedler de kâfirdir. Lakin bu babta bahsedilen kâfirlere dâhil değildirler. Bilakis mürtedlerle beraber başka kâfirlere karşı savaşmak ittifak ile caiz değildir. Zira şeriat mürtedlerle her hangi bir muameleyi ikrar etmemiştir. Ya tevbe ederler veya öldürürler. Ama onlarla tevbe veya ölüm dışında diğer her hangi bir muamele irtidatlarını ikrar etme manasına gelir.

Ebu’l Hasan el-Mâverdi (rahimehullah) şöyle diyor: “Cizye alarak veya ahidleşerek mürtedin riddetini ikrar etmek caiz değildir. Ve ondan kadın nikâhlanmaz.”

İmam ibn-i Teymiyye (rahimehullah) şöyle diyor: “Neyle İslam’dan çıktılarsa onunla İslam’a dönmedikleri takdirde mürtedleri öldürmek kesinlikle vaciptir. Onlara zimmet vermek veya barış yapmak veya eman vermek veya esirlerini serbest bırakmak caiz değildir. Kestikleri yenilmez ve kadınları nikâhlanmaz. İttifak ile köle olmazlar. Ve ulemanın ittifakı ile savaşanları da, ihtiyar, kör veya müzmin hasta gibi savaşmayanları da öldürülür. Ve cumhura göre kadınları da öldürülür.”

El mühim, mürtedler bu bahse dâhil değildir. Mürtedler için İslam şeriatında ancak iki seçenek vardır. Ya tevbe ya ölüm.