Merfû’ hadis nedir | Merfu hadis ne demektir ?

Sahabe, tabiûn veya daha sonraki nesillerin, senedi muttasıl olsun veya olmasın, Hz. Peygamber’e izâfe ederek rivâyet ettikleri hadise denir. Merfû hadis, Hz. Peygamber’e ait söz, fiil, takrir ya da sıfatlar olabilir. Merfû hadisler, sarih ve hükmî merfû hadis olmak üzere ikiye ayrılır:
Sarih merfû hadis; râvînin, “Hz. Peygamber şöyle buyurdu” veya “Hz. Peygamber şöyle yaptı” şeklindeki açık ifadesi ile rivâyet edilen hadise denir. Hükmî merfû hadis; hadisin doğrudan Hz. Peygamber’e dayandırılması yerine sahabenin, “şu şekilde emrolunduk”, “bize haram kılındı” veya “bize farz kılındı” gibi meçhul kiplerle haber verdikleri hadise denir. Merfû hadis, sahih, hasen, zayıf olabilir.

İbn Hacer’e göre ise el-Hatîb, bir hadisin merfu olması için onu sahabî tarafından Hz. Peygambere izafe edilerek rivayet edilmesini şart koşmamıştır. Onun sözleri hadisi Hz. Peygambere nisbet edenin daha çok sahabi oluşuna göredir. Anlaşılıyor ki hadis alimleri merfu ıstılahını daha çok isnadı Hz. Peygambere kadar ulaşan haberler için kullanmışlar ondan sonrasının muttasıl veya munkatı olmasına itina göstermemişlerdir.