Mahkeme kararıyla boşanan eşler, dinen de boşanmış olurlar mı?

Mahkeme yoluyla boşanan eşler dinî hükümlere göre bir bâin talâkla boşanmış olurlar. Zira hâkimin boşaması bâin talak kabul edilmektedir [Ali es-Sâidî, Hâşiyetü’l-Adevî ale’l-Kifâye, II, 40-41]. Buna göre, mahkeme yoluyla boşanan bir kadının -eğer başka bir erkekle evlenmek niyeti varsa- önce iddetini tamamlaması gerekir [Şeyhzâde, Mecmeu’l-Enhur, I, 209]. İddetini tamamlayan bu kadın dilerse bir başkası ile evlenebileceği gibi, eski eşinin de istemesi durumunda yeniden nikâh kıymak suretiyle evliliğini devam ettirebilir. Bu takdirde daha önce başka bir boşama olmamış ise, evliliği iki nikâh bağı ile devam eder [Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, IV, 403, Beyrut, 1997].