Kız kaçırmanın ve bu şekilde evlenmenin dinî hükmü nedir?

Evlilik bir erkekle kadının ömür boyu birlikte yaşama, hayatın
iyi ve kötü yanlarını birlikte omuzlama ilkesine dayandığı
için, evlenecek olanların rızasının bulunmadığı bir nikâh Şâfiî,
Malikî ve Hanbelîler’e göre geçerli olmaz. Eşlerden birisi ölüm,
şiddetli dayak veya uzun süreli hapis korkusu altında evliliğe
zorlansa böyle bir nikâh fasit olur. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),
“Ümmetimden hata, unutma ve yapmaları için cebir ve tazyike
maruz kaldıkları şeylerin sorumluluğu kaldırılmıştır.” [İbn
Mâce, Talâk, 16] buyurmuştur. Kaldı ki rızası olmadığı halde zorla
bir kızın kaçırılması insanlık suçu olarak değerlendirilmektedir.
Bundan dolayı Osmanlı Hukûk-ı Aile Kararnamesi de zorla
yapılan nikâhın geçerli olmadığı görüşünü benimsemiştir
[md. 57, 105].
Kızın kendi rızasıyla anne babanın onay ve duasını almadan
kaçarak evlenmesi de dinen uygun bir davranış değildir. Hanefîlerin
dışındaki mezheplerde ister bakire olsun, ister dul bir
kadın ancak velisinin aracılığıyla evlenebilir. Bu mezhepler “Velisiz
nikâh olmaz.” [Buhârî, Nikâh, 36; Ebû Dâvûd, Nikâh, 19; Tirmizî, 14, 17]
hadisini ve benzeri hadisleri mutlak olarak değerlendirmekte
ve kızların -rızaları alınsa bile- sadece velileri aracılığıyla evleneceklerini
söylemektedirler [Şâfiî, el-Üm, V, 21; Sahnun, el-Müdevvenetü’l-
Kübra, II, 165; İbn Hazm, el-Muhalla, IX, 31–32; İbn Kudame, el-Muğni, VII, 5].
Hanefîler ise bu hadisleri tam ehliyetli olmayan kız ve kadınların
ancak velileri aracılığıyla evlenebilecekleri şeklinde yorumlamaktadırlar.
Hanefîlerde akıl-baliğ olan kadın, aynen erkek
gibi velisinin aracılığına gerek olmaksızın evlenebilir. Ancak yetişkin bir kız veya kadın, dengi olmayan (evlendiği erkeğin
toplum içinde kızın ailesinin küçük düşmesine, alaya alınmasına
neden olacak) bir adamla evlenmişse velisi mahkemeye
başvurarak bu evliliği feshettirebilir.(Diyanet)