Kendisine mirastan hiç pay verilmeyen bir kadın mahkeme yolu ile hakkını arasa, bu sebeple kardeşleri kendisine küsseler günaha girer mi?

Müslüman, Yüce Allah’ın koymuş olduğu hükümlere uymalı- dır; aksi takdirde manen sorumlu olur. Mirasla ilgili hükümler de bunlardan biridir. Bu yüzden varislerin haklarına düşene rıza göstermeleri ve diğerlerinin haklarına tecavüz etmemeleri gerekir. Kur’an-ı Kerim’de mirasla ilgili hükümler bildirildikten sonra şöyle buyurulur: “İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar.” [Nisâ, 4/13-14]. İslam miras hukukunda külfet-nimet dengesi gözetilmiş, kadının mirastan alacağı pay, vefat eden kimseye olan akrabalık derecesine göre belirlenmiştir. Bu itibarla, kadının dinimizin öngördüğü miras payı kendine verilmediği takdirde mahkeme yolu ile hakkını aramasında sakınca yoktur. Bu sebeple kardeşlerinin kendisine küsmesinden dolayı günaha girmesi de söz konusu değildir.