Kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar kimlerdir?

İslam dininde evlenilmesi haram olan kadınlar ayet ve hadislerde
sayılmış ve bunların dışında kalanlarla evlenmenin helal
olduğu açıkça ifade edilmiştir.
Kur’an-ı Kerim, kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlardan
bahsederken öncelikle Cahiliye döneminde bir nikâh türü
olan üvey anneyle evlenme âdetine şu ayetiyle yasak getirmiştir:
“Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla
evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâsızlık, öfke ve nefret gerektiren
bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur.” [Nisâ, 4/22] Bir sonraki ayette
nesep ve süt hısımlığıyla sıhrî hısımlıktan dolayı evlenilmesi
haram olan kadınlar sıralanmıştır: “Size şunlarla evlenmek
haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız,
teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi
emziren sütanneleriniz, sütkız kardeşleriniz, eşlerinizin anneleri,
kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde
bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz
onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın
eşleri, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak
geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz
Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” [Nisâ, 4/23].
Daha sonra evli kadınlarla evlenmenin de haram olduğu ifade
edilmiştir: “…Evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar)
üzerinize Allah’ın emri olarak yazılmıştır.” [Nisâ, 4/24]. Ayrıca
Kur’an-ı Kerim’de iddet bekleyen kadınla evlenmenin yasaklandığı
[Bakara, 2/235], tek kadınla evlilik esas olmakla birlikte şartlarına
uyarak birden fazla kadınla evlenmek isteyen erkek için
bu sayının dörtle sınırlı olduğu, dörtten fazla kadını nikâh altında
tutmanın yasaklandığı [Nisâ, 4/3] bildirilmiştir. Medine’ye
hicretten sonra kadın olsun erkek olsun kâfir ve müşriklerle evlenmek
yasaklanmış [Mümtehine, 60/10]; ancak erkeklerin ehlikitap
olan iffetli kadınlarla evlenmelerine izin verilmiştir [Mâide, 5/5].
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in “Kadın, halası, teyzesi, erkek veya kız
kardeşinin kızı üzerine [onlarla birlikte] nikâhlanamaz, eğer bunu
yaparsanız akrabalık bağlarını koparmış olursunuz.” [Buhârî,
Nikâh, 27; Müslim, Nikâh, 37-38] hadisiyle Nisâ suresi 23. ayette geçen
“iki kız kardeşi [nikâh altında] bir araya getirmeniz” ifadesine;
“Nesep sebebiyle haram olanlar süt emme sebebiyle de haram
olur.” [Buhârî, Nikâh, 20; Müslim, Rada, 1; İbn Mâce, Nikâh, 34] hadisiyle de
“sizi emziren süt anneleriniz, sütkız kardeşleriniz” ifadesine
açıklık getirilmiş ve hükmün kapsamı genişletilmiştir.(Diyanet)