Kadını gıyabında boşama geçerli midir?

Boşama, erkeğin boşama için konulmuş olan sarih veya kinai sözlerden birini kullanarak evliliği sona erdirmesidir. Boşamanın geçerli olması için karı kocanın aynı mekânda bulunması (meclis birliği) şart değildir. Erkeğin eşini gıyaben boşaması da mümkündür. Nitekim Resûlüllah (s.a.s.), hanımını gıyaben boşayan bir kişinin boşamasını geçerli kabul etmiştir [Müslim, Talak, 36; Ebû Dâvûd, Talak, 39]. Buna göre, koca eşine kendisini gıyabında boşadığını bildirirse veya güvenilir bir kişi kadına, kocasının gıyaben kendisini boşadığını haber verirse boşama gerçekleşmiş olur [İbn Nüceym, el-Bahrü’r-Râik, IV, 62].