Kadın hangi durumlarda mehir alamaz?

Nikâh akdi yapıldıktan sonra eşler arasında cinsel birleşme
veya sahih halvet (eşlerin cinsel ilişkide bulunmalarına mani
olacak bir engel olmadan yalnız kalmaları) olunca erkek, kadına
mehrinin tamamını vermekle yükümlüdür [İbnü’l- Hümâm, Fethü’l-
Kadîr, Beyrut 2003, III, 211]. Bu itibarla, fiilî birleşme (zifaf) gerçekleşmişse
evlilik, kadından kaynaklanan nedenlerden dolayı
sonlandırılsa bile, erkek mehrin tamamını ödemekle mükelleftir.
Kur’an-ı Kerim’de evlenen erkeğin kadına mehir vermek
zorunda olduğu ve bunu zorla geri almasının caiz olmadığı bildirilmektedir
[Bakara 2/237; Nisâ 4/4, 20-21, 24-25; Mâide 5/5].
Evlenme akdi sahih olur, fakat ilişki veya sahih halvetten önce
kadının sebep olmasıyla ayrılık vaki olursa kadının mehir hakkı
da düşer [İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 211; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, IV, 388;
el-Fetâvâ’l-Hindiyye, I, 304].(Diyanet)