İmam nikâhı geçerli midir?

Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki, evlilik ciddi bir meseledir.
Doğru olan, evlenmenin resmiyet içerisinde yapılmasıdır.
Dinî literatürde “imam nikâhı” diye bir kavram yoktur.
İslami hükümlere göre nikâh, evlenme ehliyetine sahip ve evlenmelerinde
dinî açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin
(veya vekillerin) şahitlerin huzurunda birbirleriyle evlenmeleri
konusunda karşılıklı rızalarını ifade etmelerinden
(icap ve kabulden) ibaret bir akittir [Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 82; Kâsânî,
Bedâiü’s-sanâî, II, 229].
Bu itibarla, nikâhın mutlaka din görevlisi veya bir başka şahıs
tarafından kıyılması gerekmez. Burada nikâh kıyan şahsın görevi,
nikâhın akdedilmesi için gereken şartları yerine getirmek
ve bu akdin resmen tescil işlemini yapmaktır.
Nikâh taraflar açısından çok önemli sonuçlar doğuran ciddi bir
akittir. Nikâhta sadece tarafların rızasıyla yetinilmeyip ayrıca,
en az iki şahidin bulunmasının ve bazı içtihad farklılıklarıyla
birlikte nikâhın ilan edilmesinin ve velinin izniyle yapılmasının
şart koşulması [bkz. Şâfiî, el-Ümm, 5/21; Sahnûn, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ,
2/165; İbn Hazm, el-Muhallâ, 9/31-32; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 17; İbn Kudâme,
el-Muğnî, 7/5], nikâhın öneminin ve dinimizin bu konudaki
hassasiyetinin bir göstergesidir.
Dinî nikâh yapılmadan önce resmi nikâhın yaptırılması kanuni
bir zorunluluktur. Esasen resmi nikâh dinin öngördüğü koşullara
göre akdedildiğinde bu nikâhtan sonra imam nikâhı veya
başka adlar altında kıyılan nikâhlar, önceki nikâhın tekrarından
başka bir anlam ifade etmez. Ancak, bu vesile ile yeni evlenen
çiftlere nasihat verilmiş ve dua edilmiş olur.
Nikâh kıyıldığında dinen evlilik hayatı başlar ve karı koca arasında
birtakım haklar tahakkuk eder. Günümüzde bu haklar,
evlilik resmen tescil ettirilmeksizin korunamadığından, evlenecek
kişilerin resmi nikâh kıyılmadan dinî nikâh kıydırmaları
kanunen yasak olduğu gibi dinen de doğru değildir.
Bu itibarla, evlenmeye karar veren kişilerin öncelikle kanunen
yetkili olan merciye başvurarak nikâhlarını tescil ettirmeleri
gerekir. Ancak, isteyenler resmi nikâhtan sonra ayrıca
“dinî nikâh” denilen ve toplumumuzda yaygın olan töreni de
gerçekleştirebilirler.(Diyanet)