Hz. Peygamberin Yaşam Biçiminden ve Uygulamalarından Sapılması

Bilgi çağı diye nitelendirdiğimiz bu çağda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e karşı gösterilen bir diğer kabalıkta onun siretini ve sünnetini değil de, gerek liderlik ve siyasette, gerek düşünce ve felsefede, gerekse de edebiyat ve etikte doğunun ve batının önderleri diye isimlendirilen şahısların sözlerini esas almada kendini gösterir. Bu şahısların söylediklerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle ve davranışlarıyla kıyaslanıp, bu haliyle toplum önüne sunulması ise daha dehşet verici bir durumdur. Bu toplumun alt kesimlerini Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin siretini ve sünnetini sorgulamaya ve “O (bildirdikleri) vahyedilen den başkası değildir” Necm 53/4 ayetinin de ifade ettiği gibi yalnızca vahiyden ibaret olan söz ve uygulamalarında kuşku duymaya kadar götüren bir musibettir. Ne var ki bazı zihinler yalnızca gözleriyle görebildiklerini algılayabilmek ve yalnızca anı kavrayabilmek de ve bununla övünmektedirler. Diğer yandan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayanlar ve daha dünyaya gelmeyenler, o an ve tüm zamanlar hatta hayat ve ölüm için sergilediği örnek hayatı unutmaktadırlar.

Nitekim Allah Teala imandan önceki küfrü ölüm olarak, imanı ise hayat olarak isimlendirmiştir. “Ölü iken dirilttiğimiz  ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse…” En’am 6/122

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti hiçbir delil ve açıklamaya ihtiyaç duymaksızın O’nun yüceliğini ve hayatının ifadesi olarak var olagelmiştir ve var olmaya da devam edecekti. Başkalarının söylediklerine ve yaptıklarına daha bir değer vermek de bu başlık altına girer. Peki buna öncülük eden kimlerdir; kişilikleri çürümeye yüz tutmuş kimselerle, yayın organlarında çalışan bir kesim ve daha siyasetin ve idarenin ne demek olduğunu bilmeyen bazı kendini bilmezler.Ne acı bir durum !!!

Diğer Hazreti Peygambere Karşı Kaba Davranışlar Başlığı Altındaki Yazılarımız;

 1. Batında ve zahirde sünnetten uzaklaşılması
 2. Sahih hadislerin reddedilmesi
 3. Hz. Peygamberin yaşam biçiminden ve uygulamalarından sapılması
 4. Hazreti Peygamberden söz ederken saygıya riayet edilmemesi
 5. Sünnete ittiba edenlerden uzak durulması haklarında ileri geri konuştu onlarla alay edilmesi
 6. Mekanla ilgili sünnetlerin terk edilmesi
 7. Hazreti Peygamberin Hususiyetlerinin ve Mucizelerinin Tanınmaması
 8. Dinde bidat çıkarılması ya da bidatlere meyledilmesi
 9. Hazreti Peygamber hakkında ölçünün kaçırılması
 10. Hazreti Peygambere salat ve selam getirilmemesi
 11. Sahabenin kıymetinin bilinmemesi
 12. Hazreti Peygamber tazim edildiğinde tepki gösterilmesi