Yeni Bir Elbise, Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyen Kimsenin Okuyacağı Dualar -1

ResûlüIIah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yeni bir elbise edindiği za­man, sarık olsun, gömlek olsun, hırka olsun, onun cinsini adlandırır (bu yün hırkadır yahud bu keten sarıktır, bu pamuk gömlektir, der) sonra şöyle buyururdu:

“Allâhümme lekeIhamdü ente kesevtenîhi, es’elüke hayrehû ve hayre ma sunia lehû ye eûzü bike min şerrihî ve şerri ma sunia lehû”

(Allah’ım hamd Sana mahustur, Sen bunu bana giydirdin, bunun hay­rını ve kendisinde yapılan hayrı Senden isterim. Bunun şerrinden (verece­ği gurur ve kibirden) ve onunla yapılacak kötülükten de Sana sığını­rım) ( Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî )