Eşi zina eden kadın boşanma davası açabilir mi?

Evli kadının zina etmesi kocasının onu boşamasına gerekçe teş- kil eder. Bu durumda koca, hanımı ile olan evliliğini bitirebilir. Zina fiilini erkeğin yapmış olması hâlinde ise, -nikâh esnasında boşama yetkisinin kadına verilmiş olması dışında- prensip itibari ile kadının boşama yetkisi olmadığından, bu gerekçeyle mahkemede boşanma davası açabileceği gibi, bedelli boşama veya muhâla’a yolu ile erkekten kendisini boşamasını da isteyebilir [Bakara, 2/229; Buhârî, Talak, 12]. Bu boşanma bir bâin talak sayılır. Eşler arasında resmî nikâh bulunmaz ve koca da eşini boşamaya yanaşmazsa her iki tarafın akrabalarından hakemler devreye girer [Nisâ, 4/35]. Hakemler gerekli görmeleri hâlinde bu evliliği sonlandırabilirler. [İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, 438]