Eşi uzun süre hapse mahkûm olan kadın başkasıyla evlenebilir mi?

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre kocanın uzun süreli hapsedilmesi
veya tutuklanması yahut düşmana esir düşmesi kadın
için meşru bir boşanma sebebi değildir. Mâlikîlere göre ise
koca, her ne sebeple olursa olsun eşinden bir yıl veya daha fazla
ayrı kalırsa karısının mahkemeden boşanma talebinde bulunma
hakkı doğar. Hâkim bir yıldan fazla ayrı kalmanın gerçekleştiğini
tesbit edince eşleri ayırır. Bir yıl veya daha uzun süreli
mahkûmiyet de bu kabildendir. Çünkü bu süredeki bir ayrılık
kadının nafaka başta olmak üzere, evliliğin kazandırdığı haklardan
mahrum kalmasına sebep olabilir. Bu ayırma bir bâin talâk
sayılır [Derdîr, eş-Şerhu’l-Kebîr, II, 519; Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî, VII, 535].
Mâlikî mezhebinin bu görüşü, aynı mezhebe ait, mefkûdün
(kaybolan ve hayatta olup olmadığı bilinmeyen kişi) eşinin,
ancak dört yıl süreyle kendisinden haber alınamaması hâlinde
boşana bileceği hükmü ile uyumlu görünmemektedir. Dolayısıyla
bir yıllık bir hapis cezasının boşanma sebebi sayılması
makul değildir. Ancak uzun süreli mahkumiyet hâllerinde kadının
maslahatı dikkate alınarak ona, boşanmak için mahkemeye
başvurabileceği hükmünün kabul edilmesi yerinde olur. Fakat
bu durumla karşı karşıya gelen bir kadın, yuvasını ve çocuklarını
da dikkate alarak karar vermelidir.(Diyanet)