ENES BİN MALİK’İN (R.A.) HAYATI

Enes Bin Malik (r.a.) hicretten on yıl önce 612 yılında Medine’de doğdu. Hazrec kabilesinin Neccâroğulları sülâlesinden olup topladığı ekşi bir bakla çeşidi sebebiyle kendisine “Ebû Hamza” künyesini Resûl-i Ekrem vermiştir. Künyesinin Ebü’n-Nadr olduğunu söyleyenler de vardır. Resûlullah’a on yıl hizmet ettiği için “Hâdimü’n-Nebî”lakabıyla anıldı. (DİA)

ENES BİN MALİK’İN (R.A.) ANNESİ VE BABASI

Hz. Enes’in -radıyallahu anh- annesi Ümmü Süleym -radıyallahu anh- ile üvey babası Ebû Talha -radıyallahu anh- ileri gelen ashâb-ı kirâmdandı.

ENES BİN MALİK’İN (R.A.) PEYGAMBERİMİZİN HİZMETİNE GİRMESİ

Enes Bin Malik -radıyallahu anh- daha on yaşında bir çocukken Resûl-i Ekrem Efendimiz bu güzel şehre hicret etti. Annesi Ümmü Süleym, onu elinden tutarak Resûlullah Efendimiz’e getirdi. Enes’in -radıyallahu anh- iyi bir çocuk olduğunu söyleyerek onu Efendimiz’in hizmetine verdi. Enes -radıyallahu anh- akşama kadar Peygamber Efendimiz’in yanında bulunur, akşam olunca da Kuba’daki evlerine giderdi.

Peygamber Efendimiz onların evine sık sık uğrar, orada nâfile namaz kıldırır, Ümmü Süleym’in yemeğini yer, evlerinde öğle uykusuna yatar, onlara hayır dua ederdi.

ENES BİN MALİK (R.A.) VE PEYGAMBERİMİZ

Peygamber Efendimiz çok zeki bir çocuk olan Enes’i -radıyallahu anh- pek severdi. Hz. Enes’in -radıyallahu anh- söylediğine göre kendisine “oğulcuğum!” diye seslenir, onu hiç azarlamaz, döğmez, beğenmediği bir iş yapsa bile, “Bunu niçin yaptın?” demezdi. Zaman zaman ona “iki kulaklı” anlamında “Zül üzüneyn” diye takılırdı. Efendimiz’in yanında pek çok savaşa katıldı.

Hz. Peygamber Enes’e -radıyallahu anh- uzun ömürlü, çok çocuklu ve varlıklı olması, Allah Teâlâ’nın onu cennetine koyması için dua etti. Efendimiz’in duası aynen gerçekleşti. Hz. Enes -radıyallahu anh- yüz yılı aşkın bir hayat sürdü. Pek çok çocuğu, torunu ve serveti oldu.

EN ÇOK HADİS BİLEN 7 SAHABİDEN BİRİ

Resûl-i Ekrem’den duyup öğrendiği, mükerrerleriyle birlikte 2286 rivayetle en çok hadis bilen yedi sahâbînin üçüncüsü idi. Okuma yazması olduğu için duyduğu hadisleri yazardı. Bu rivayetleri Medine’de ve daha sonra yerleştiği Basra’da yüzlerce talebesine öğretti.

ENES BİN MALİK’İN (R.A.) VASİYETİ

Peygamber Efendimiz’i en iyi tanıyanlardan biri olduğu için, tıpkı Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- gibi yaşar, onun gibi namaz kılardı. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz’e ait bir çubuğu ve onun bir saç telini hep yanında taşırdı. Öldüğü zaman bu çubuk, vasiyeti üzerine, kabirde yanına, Efendimiz’in saç teli de dilinin altına kondu.

ENES BİN MALİK (R.A.) KAÇ YAŞINDA, NEREDE VEFAT ETTİ?

Hz. Enes -radıyallahu anh- hicretin 93. yılında, 103 yaşında Basra’da vefât etti.

Kaynak: Riyazüs-salihin, Erkam Yayınları