Din ne demek

Din nedir ? Din Ne demek ?   Dinin tanımı, dinin anlamı nedir?

Din ne demek. Din sözlük anlamı olarak, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü olarak tanımlanır. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Dinler tarihine bakıldığında, farklı kültür, topluluk ve bireylerde din kavramının farklı biçimlere sahip olduğu, dinlerin müntesipleri tarafından her çağda, coğrafya ve kültür değerlerine göre yeniden tasarlandığı görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü “dal, ye, nûn” harflerinden meydana gelmiş olup, köken itibariyle “yol, hüküm, mükafat” gibi anlamlara sahiptir.

Din ne demek? Din, Allah tarafından konulmuş bir kanundur. İnsanlara, yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini bildirir. Yüce Rablerine karşı ne şekilde ibâdette bulunacaklarını öğretir. İyi ve faydalı şeyler yapmaya sevkeder, zararlı işlerden de alıkoyar.

Din ne demek? Din, insan aklının kendi kendine sorup durduğu, “Ben kimim, nereden gelip, nereye gidiyorum?” suâllerinin tatmîn edici yegâne cevab kaynağıdır.

Din, imkânların tükendiği, ümidlerin söndüğü yerde başlayan imkân yolu ve ümid ışığı, ilâçların dindiremediği acıların ilâcı, yıkık gönüllerin sığınağıdır.

Din ne demek? Din; adâlet, iyilik, fedakârlık, doğruluk, fazilet gibi duyguların hayat menbaı, insan vicdanındaki inanma ihtiyacının tam karşılığıdır.

İnsanlar, dinleri peygamberlerden öğrenmişlerdir.

Peygamberler, vahiy yoluyla Allah’dan aldıkları dinî hükümleri, aldıkları şekliyle insanlara bildirmişlerdir. Bu bakımdan, dinlerin hakikî sahibi, Allah Teâlâ’dır. Peygamberler ise dînin hükümlerini insanlara bildiren birer elçi durumundadırlar.

İslam’a göre din;  islam, iman ve ihsan diye ifade edilen üç kademeyi de içine alır. 
İslâm, iman, ihsân diye ifade edilen her üç kademe, din’in kapsamı içerisindedir.
Abdullah b. Ömer bir hadis anlatmaya başladı ve dedi ki:
Bir zamanlar Resûlullah’ın (asm) yanında idik. Bu esnada elbisesi bembeyaz saçları simsiyah bir adam çıkageldi. Üzerinde yolculuk izleri görülmüyordu, içimizden hiçbir kimse de kendisini tanımıyordu. Bu kimse Resûlullah’ın (asm) yanına geldi dizini Resûlullah’ın (asm) dizine yapıştırdı ve:
“Ey Muhammed! İman nedir?” Diye sordu. Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe, hayır ve şerri ile kadere inanmaktır.”
Sonra o adam “İslam nedir?” diye sordu. Resûlullah (asm) buyurdu ki:
“Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in, Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet edip namazı kılmak zekât vermek haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.”
Sonra o adam “ihsan nedir?” Diye sordu. Resûlullah (asm) de şöyle buyurdu:
“Allah’ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen bile o seni her an görmektedir.”
Tüm bu sorduğu sorularda Rasûlullah’ın (asm)cevabı üzerine o kimse hep “doğru söylüyorsun” diyordu…(Müslim, Nesaî)
Gelen o zat sorularının cevabını alıp gittikten sonra Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:
“O, Cebrail’di. Size dininizi öğretmek üzere gelmiştir. Böylece o, bunların hepsinin dininizin kapsamına girdiğini açıklamış oluyor.” (Mecmû’u Fetâ vâ) Evet Peygamber Efendimizin de belirttiği gibi islam dini üç temel üzerine bina edilmiştir; inanç boyutu olan iman, amel boyutu olan islam,  ihlas ve samimiyet boyutu olan ihsan. Bu üç temel bir araya gelerek islam dinini oluşturur.

İslam dinini diğer dinlerden farklı kılan nedir? yazımız çok yakında…

 

Dinin insan hayatındaki yeri nedir ? başlıklı makalemizi okumak için tıklayınız.