Çocukları olan bir kişi malını torunlarına bağışlayabilir mi?

Bir kimsenin çocukları varsa torunları ona mirasçı olamaz [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut 1999, V, 558-559; Cürcânî; Şerhu’s-sirâciyye, Beyrut 1990, 105- 110]. Kişi malının üçte bire kadar olan miktarını mirasçısı olmayan herkese vasiyet edebilir [Buhârî, Vasâyâ 3]. Bu bağlamda kişinin torunlarına vasiyette bulunmasına engel bir durum yoktur. Hatta bu torunların dedeyle bağlantısı olan anne veya babası daha önce ölmüşse, dedenin onlara vasiyette bulunması bazı âlimlere göre vacip, bazılarına göre müstehabtır [bkz. İbn Kudâme, Muğnî, VI, 445]. Günümüzde bu durumdaki vasiyetin vacip olduğu görüşü daha çok benimsenmektedir [Muhammed Ebû Zehra, Şerhu Kânûni’l-Vasiyye, Kahire, 198-200].