CENNETE GİRECEK HAYVANLAR

Hayvanların ahirette durumları ne olacak? Hayvanlar insanlardan hakkını alacaklar mı? Rivayete göre Cennete girecek hayvanlar hangileridir?

İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhumâ-; “Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde.” (et-Tekvîr, 5) âyet-i kerîmesiyle ilgili olarak;

“Her şey haşredilecek, hesap için Mahşer meydanına toplanacak, hattâ sinekler bile!” buyurmuştur. (İbn-i Kesîr, Tefsîr, (et-Tekvîr, 5).)

Bütün mahlûkat Mahşer meydanında toplandıktan sonra hesaplar görülmeye başlanacaktır. Lâkin  hayvanlar arasındaki dâvâlar, insanlardan evvel hükme bağlanacaktır. Bu hesaplaşmanın neticesinde bütün hayvanat tekrar toprak olacaktır.

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa, hepsi ancak sizin  gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rab’lerinin huzûruna getirileceklerdir.” (el-En‘âm, 38)

Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- bu âyet-i kerîme hakkında şöyle buyurur:

“Kıyâmet günü bütün mahlûkat Mahşer meydanına toplanır. Hayvanlar, böcekler, kuşlar ve her şey… Allâh’ın adâleti tam olarak tahakkuk eder, hattâ boynuzsuz koyunun hakkı bile kendisine zarar veren boynuzlu koyundan alınır. Sonra Cenâb-ı Hak hayvanlara; «Toprak olun!» buyurur. İşte o zaman (bu hâli gören) kâfir  kimse (hesâba çekilecek olmanın dehşetinden); «Ah keşke ben de (şu hayvanat gibi) toprak olsaydım!» (Bkz. en-Nebe, 40.) diyecektir.” (Hâkim, Müstedrek, II, 345/3231. Krş. Hâkim, IV, 619/8716)

CENNETE GİRECEK 10 HAYVAN

“Mişkâtü’l-Envar” isimli eserde İmam Mukâtil’den cennete girecek hayvanlar hususta şöyle bir rivayet nakledilir:

Mukâtil’in dediğine göre mü’minlerle beraber cennete on hayvan girecektir:

  1. Sâlih -aleyhisselâm-’ın devesi,
  2. İbrahim -aleyhisselâm-’ın buzağısı,
  3. İsmail -aleyhisselâm-’ın koçu,
  4. Mûsâ -aleyhisselâm-’ın ineği,
  5. Yûnus -aleyhisselâm-’ın balığı,
  6. Üzeyr -aleyhisselâm-’ın eşeği,
  7. Süleyman -aleyhisselâm-’ın karıncası,
  8. Belkıs’ın kuşu (Hüdhüd),
  9. Ashâb-ı Kehf’in köpeği (Kıtmîr)
  10. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’ın devesi.

Ayrıca Mişkâtü’l-envâr’da bu hayvanların hepsi koç sûretinde yaratılacağı ve bu şekilde cennete girecekleri belirtilmiştir.