Boşanma esnasında şâhit bulundurmak gerekir mi?

Kur’an-ı Kerim’de, “Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakı- nırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.” buyurulmaktadır [Talâk, 65/2]. Bu ayetteki şahit tutma emrinin boşamaya mı yoksa ric’î talakla boşadıktan sonra dönmeye mi (rac’at) yönelik olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Hanefîlere göre her ikisinde de şahit bulundurmak menduptur. İmam Şâfiî’ye göre ise boşamaya şahit tutmak mendup, dönmeye/rac’ate şahit tutmak ise vaciptir [Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’an, III, 682, Beyrut 1993; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXX, 34, Beyrut 1981].

Dolayısıyla boşama esnasında şahit tutma boşama işleminin geçerlilik şartı değildir. Bununla birlikte fakihler bu buyruğun, hakların zayi olmaması ve ihtilafların önlenmesi gibi amaçlar taşıdığı noktasında birleşmektedirler.