Bir kadından süt emen bir kızın, bu kadının kayınbiraderi ile evlenmesi caiz midir?

İslam dininde evlenilmesi caiz olmayan hısımlar ayet ve hadislerde
sayılmış ve bunların dışında kalanlarla evlenmenin helal
olduğu açıkça ifade edilmiştir.
Kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar şunlardır: İster
nesep yoluyla olsun ister süt emme yoluyla olsun anne, anne
veya baba tarafından olan büyük anneler, kız, oğlan ve kızın
çocukları yani torunlar, kız kardeş, kız ve erkek kardeşin kızları,
hala, teyze, eşin annesi, kendisiyle birleşilen eşin başka
kocasından olan kızı, oğlun eşi ile muvakkat yasakla evlenmek
men edilen eşin kız kardeşi, teyzesi ve halası, (eşinden ayrılmadan
bunlarla evlenemez), puta, ateşe, yıldıza tapanlar, sütanne,
sütkız kardeş, süthala, sütteyze ve başkalarının nikâhında bulunan
kadınlar [Nisâ 4/23-24]. Bunların dışında kalanlarla başka
bir evlenme engeli de yoksa evlenmek caizdir.
Buna göre, kişinin kendisine süt emziren kadının kayınbiraderi,
bu kızın sütamcası olacağından onunla evlenmesi caiz değildir
[Mâverdî, el-Hâvî, XI, 807; Kâsânî, Bedâi, IV, 3; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râık,
III, 342]. Zira, “Kan hısımlığından (nesepten) haram olanlar, süt
hısımlığından da (radâ’) haram olurlar.” [Buhârî, Nikâh, 20; Müslim,
Radâ, 1; Ebû Dâvûd, Nikâh, 6].(Diyanet)