Bir kadın maddi bir karşılık ödeyerek kocasından boşanmayı talep edebilir mi?

İslam hukukunda boşama yetkisi prensip olarak kocaya verilmiştir. Ancak kadın isterse nikâh esnasında boşama yetkisinin kendisine verilmesini şart koşabilir. Bu yetkiyi kendi lehine şart koşmayan bir kadın kocası ile geçinemez ise, aldığı mehri tekrar kocasına iade etmek üzere veya birikmiş nafaka, mehir, iddet nafakası gibi alacaklarından vazgeçmek suretiyle kocasını boşanmaya razı eder. Buna hul’ veya muhâlaa denir. Muhâlaa’da bedel iki tarafın karşılıklı anlaşmalarıyla belirlenir [Buhârî, Talak, 12]. Ancak ayette [Bakara, 2/229] de belirtildiği gibi, kocanın vermiş olduğu mehri geri almak amacıyla huzursuzluk çıkarması helâl değildir. Geçimsizlik yalnız kadından veya her iki taraftan kaynaklanıyorsa, kocanın boşanma karşılığında bir bedel (para) alması helâldir. Fakat erkeğin bu durumda kadına mehir olarak verdiğinden daha fazlasını alması hoş karşılanmamıştır [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, Riyad 2003, V, 94]. Bu şekildeki bir ayrılık Hanefî mezhebinde bâin bir boşama olarak kabul edilmiştir [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut ts., III, 156]. Yapılan bir muhalaadan sonra, daha önce boşanma meydana gelmemiş ise, taraflar istedikleri takdirde yeniden nikâhlanmak suretiyle evliliklerini yenileyebilirler.