Bir erkek karısına yaklaşmayacağına dair yemin ettiğinde nikâhı zarar görür mü?

Kocanın, dört ay veya daha fazla süreyle karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesi ya da bu içerikte bir adakta bulunmasına îlâ denir. Kur’an-ı Kerim’de îlâ ile ilgili olarak: “Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu süre içinde yeminlerinden vaz geçip eşlerine) dö- nerlerse şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip, kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” [Bakara, 2/226-227] buyrulmuştur. Hanefîlere göre koca bu süre içinde karısına dönerse yemini bozulmuş olacağından yemin kefareti ödemesi, adakta bulunmuşsa adadığı şeyi yerine getirmesi gerekir. Dört ay içinde karısına dönmezse kadın bir bâin talakla boşanmış sayılır. Diğer üç mezhebe göre dört ayın dolmasıyla talak meydana gelmez. Kocanın talak ya da dönüşten birini seçmesi gerekir [İbn Kudâ- me, Muğnî, Riyad, VII, 298-300; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, Kahire, II, 124-125; Merğinânî, el-Hidâye, Beyrut, II, 290-292].