Besmele’nin Önemi Nedir ?

Osman İbn Affan (r.a.) Rasulullah (s.a.)’a “Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim” i sorduğunda, Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: «O Allah’ın isimlerinden bir isimdir. Allah’ın en büyük ismiyle onun arasında sadece iki gözün karasıyla akı arasındaki yakınlık kadar yakınlık vardır.» Ebu Said el Hudri’-den rivayet eder ki; Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: Meryem oğlu isa’yı annesi yazıcıya teslim etti ki ona yazmayı öğretsin. Öğretmen ona yaz deyince o ne yazayım dedi, öğretmen de “Bismillahi” “Allah’ın adıyla» diye karşılık verdi. Hz. isa öğretmen’e «Allah’ın adıyla ne?» deyince, öğretmen bilmiyorum karşılığını verdi. Hz. isa ona dedi ki: «Be; Allah’ın bahası, sin; senası mim; de memleketidir. “Allah”, ilahların ilahıdır. “Rahman” dünya ve ahirette son derece esirgeyicidir. “Rahim” ise ahirette esirgeyicidir.»

İbn Cerir de bunu İbrahim İbn Ala’nın hadisinde İbn Mes’ud ve Ebu Said’den rivayet eder ve der ki, Rasulullah (s.a.) böyle demiştir Fakat bu cidden garib bir hadistir. Rasulullah’tan sonra gelen birisi tarafından nakledilmiş sahih bir hadis de olabilir merfu olmayıp İsrailiyattan da olabilir. En doğruyu Allah bilir.

Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur : «Bana öyle bir ayet indirildi ki Davud oğlu Süleyman’la benden başka kimseye indirilmemiştir. Bu «Bismillahirrah-manirrahim’dir.» Keza İbn Merduyeh kendi işnadıyla Abdülkerim’-den… O da Cabir İbn Abdullah’tan rivayet eder, der ki: «Besmele nazil olunca, bulut doğuya gitti, rüzgar durdu, deniz dalgalandı, hayvanlar kulak verdiler, şeytanlar gökten koğuldular. Allah Teala İzzet ve Celaline yemin etti ki; kendisinin adı neyin üzerine anılırsa muhakkak onu kutlu kılar.»

İmam Ahmed İbn Hanbel «Müsned» inde der ki: (Asim diyor ki) Ebu Temime’nin Hz. Peygamber (s.a.)’in terkisinden şöyle bahsettiğini işittim. O dedi ki, Hz. Peygamber (s.a.)’in ayağı kaydı, ben şeytan kör olsun (taise) dedim. Rasulullah (s.a.) şeytan kör olsun deme, çünkü sen şeytan kör olsun dediğinde, o böbürlenir ve ben gücümle onu yıktım der. Ancak “Bismillahi” dediğinde o küçülür bir sinek gibi olur.» İmam Ahmed’in rivayetinde böylece geçti.

Nesei gece ve gündüz bahsinde, İbn Üsame babasından duymuş ve demiş ki, «Ben Rasulullah’ın terkisinde idim…» ve yukarıdaki olayı zikretmiş sonra şöyle demiş; Rasulullah; «Sen böyle deme, çünkü o büyüklenir ve bir ev gibi olur. Bismillah de, o küçülür ve bir sinek gibi olur.» buyurmuş. İşte bu Allah’ın adının bereketi ve tesiri iledir ki onunla her işe ve söze başlamak müstehaptır. Söze besmele ile başlamak : «Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlanmayan her şey eksiktir.» buyruğu uyarınca müstehaptır. İmam Ahmed’in Müsned’inde ve diğer Sünen kitaplarında Ebu Hüreyre’nin Said İbn Zeyd’-den ve Ebu Said’den merfu’ olarak : «Allah’ın adını zikretmeyen kişinin abdesti yoktur» buyruğuna binaen abdeste başlarken besmele çekmek müstehaptır. Ki bu hadis hasen bir hadistir. Ulemadan bir kısmı abdeste başlarken besmele çekmeyi vacib kabul ederken, bir kısmı da mutlak manada vacib kabul etmektedirler. Şafii mezhebinde kurban kesilirken besmele çekmek müstehaptır.

Müslim’in Sahih’inde Rasulullah (s.a.)’in Ömer İbn Seleme’ye : «Allah’ın adıyla de, sağınla ye ve önünden ye.» buyruğu uyarınca yemek yerken besmele çekmek müstehaptır. Bazı bilginler bu halde besmeleyi vacib saymışlardır. Buhari ve Müslim’in sahihlerinde İbn Abbas’dan rivayet edilen Rasulullah (s.a.)’ın «sizlerden biriniz ehline yaklaşmak isterse “Allah’ın adıyla, Allah’ım bizi şeytan’dan uzak tut, şeytanın rızkettiğinden uzak tut” derse ve bir çocukları olursa şeytan ona ebediyyen zarar vermez.» buyruğu mucibince cima anında da besmele çekmek müstehaptır.