Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yarattım. ( Zariyat 56.ayet )

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,

Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

“Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yarattım”

TABERİ TEFSİRİ

Abdullah b. Abbas bu âyet-i kerimeyi şu şekilde izah etmiştir: “Ben cinleri ve insanları isteyerek veya istemeyerek ancak bana kul olduklarım kabul etmeleri için yarattım.” Taberi âyetin bu şekildeki izahını tercihe şayan gördükten sonra özetle şunları zikretmiştir. “Allah, cinleri ve insanları, emirlerine boyun eğmeleri için yarattığı halde bunların bir kısmı bu yaratılış gayelerine nasıl ters davranabilirler ve inkara düşebilirler?” Aslında bunlar, Allah’ın kaza ve kaderine ister istemez boyun eğerler. Bu itibarla, yaratılış gayeleri tahakkuk eder. Bunların inkarları ise sadece Allah’ın emrettiği şeyleri yapmamaları şeklinde ortaya çıkar. Bu da kul olmalarını bertaraf etmez.

Rebi’ b. Enes ise bu âyeti şu şekilde izah etmiştir: “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” Bunu biraz daha genişçe açıklayan Süddî,, ibadetin faydalı olanı olduğu gibi faydasız olanı da bulunmaktadır. Müşriklerin, “Göklerin ve yerin yaratıcısı ancak Allah’tır.” şeklindeki sözleri bu çeşit ibadetlere bir örnektir.” demiştir. Yani, bütün cinler ve insanlar, Allah’a ibadet ederler. Bazılarının ibadetleri kendilerine fayda verir. Bazılarınınki ise inançsızlıklarından dolayı fayda vermez.

İbn-i Cüreyc, bu âyetten maksadın, “Ben cinleri ve insanları ancak beni tanımaları için yarattım.” demek olduğunu zikretmiştir.

İbn-i Zeyd ise bu âyetin manasının “Ben, cinlerin ve insanların müminlerini ancak bana kulluk etsinler diye, kâfirlerini ise “Bana isyan etsinler diye yarattım.” manasına geldiğini söylemiştir.