Baskı ve tehdit (ikrah) altında boşamak geçerli midir?

Baskı ve tehdit (ikrah) altında boşama Hanefî mezhebine göre geçerli [Serahsî, el-Mebsût, XXIV, 40], diğer mezheplere göre ise geçersizdir [İbn Kudâme, el-Muğnî, X, 350, Mâverdî, el-Hâvî, X, 231]. Ancak son dönem Hanefî bilginleri tarafından da baskı ve tehdit altında kalan kimsenin boşamasının geçerli olmadığı görüşü benimsenmiştir [Mecelle, md. 1006-1007; Hukûk-ı Aile Kararnamesi, md. 57, 105]. Gü- nümüzde fetva da bu görüşe göre verilmektedir.