Bâin talakla boşanıp iddet beklemekte olan bir kadını yeniden boşamak geçerli midir?

Hanefîler’e göre bâin talakla boşanmış bir kadına iddeti içerisinde başka boşama lafızları kullanılırsa ikinci ve üçüncü boşamalar da meydana gelir. Çünkü iddet içinde bulundukça kadının başka bir erkekle evlenmesi helal olmadığı gibi, nafaka ve mesken gibi aralarındaki bağlar devam etmektedir. [Bilmen, Hukûkı İslamiyye Kâmusu, II, 201]. Diğer üç mezhebe göre ise bu durumdaki eşe kullanılan ‘boşama’ lafzının bir geçerliliği yoktur. ‘Bâin talak’ ile aralarındaki zevciyet bağı sona erdiği için boşmaya konu olmaz [İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 69, 71; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, VI, 370].