Aynı kadından bir defa süt emmiş bir kadınla bir erkek evlenebilir mi?

Kur’an-ı Kerim’de sütanneler ve sütkardeşlerle evlenmek
yasaklanmıştır:
“Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız,
kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları,
kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, sütkız kardeşleriniz,
karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan
olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri
ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah
yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında)
bir araya getirmeniz. Ancak daha önce geçenler (önceden yapılan
bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır,
çok merhamet edicidir.” [Nisâ, 4/23]
Bu ayette yalnız iki tane süt hısımından söz edilmiştir. Bu konudaki
genel prensip ise şu hadisle konulmuştur: “Nesepçe
haram olanlar, süt yoluyla da haram olurlar.” [Buhârî, Şehâdât, 7;
Müslim, Rada’, I].
Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre çocuğun ilk iki yaş içerisinde
emdiği süt az olsun çok olsun süt hısımlığının meydana
gelmesi için yeterlidir. Buna göre, iki yaş içerisinde aynı kadından
bir defa da olsa süt emen kız ve erkeğin birbirleriyle evlenmeleri
caiz değildir [Serahsî, el-Mebsût, V, 137; Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, IV,
8; Merğînânî, el-Hidâye, I, 223–224].
Şâfiî ve Hanbelîler ise süt hısımlığının oluşabilmesi için ilk iki
yaş içinde ayrı ayrı beş kez ve doyurucu emişin şart olduğunu
ifade etmektedirler. [İbn Kudâme, el-Muğnî, VIII, 137; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc
III, Beyrut, 1997, 546].(Diyanet)