Ay halindeki kadın camiye girebilir mi?

İslam âlimlerinin büyük çoğunluğuna göre cünübün, hayızlı ve nifaslı kadınların camiye girmeleri caiz değildir [Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, ts., I, 13; el-Abderî, et-Tâc ve’l-İklîl, Beyrut, 1398, I, 317; Şirbînî, Muğ- ni’l-Muhtac, Beyrut, ts., I, 109]. Cünüplük, hayız ve nifas hâlleri dinimizce hükmen kirlilik sayılmakta ve ibadetlere engel kabul edilmektedir. Camiler de ibadet mekânıdırlar. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde; “Ben hayızlı ve cünüp kimsenin mescide girmesini/bulunmasını helal görmüyorum.” buyurmuştur [Ebû Dâvûd, Taharet, 93; İbn Huzeyme, Sahih, II, 284, Riyad, 1981]. Bazı âlimler ise ihtiyaç hâlinde örneğin camideki bir eşyayı almak için âdetli kadının camiye girmesini veya caminin içinden geçmesini caiz görmüşlerdir [İbn Kudame, el-Muğnî, Beyrut, 1405, I, 166]. Bunun dayanağı, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bir defasında âdet gününde olan Hz. Aişe’den mescide seccade getirmesini istemesidir [Müslim, Hayz, 11; Ebû Dâvûd, Taharet, 104].Zahirilere göre ise âdetli kadın, ihtiyaç olsun veya olmasın camiye girebilir ve orada durabilir [İbn Hazm, Muhallâ, Daru’l-Fikr, V, 196].