Allah; içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaad etti ki: Onlardan öncekileri nasıl halef kıldı ise onları da yeryüzüne hakim kılacak ve onlar için beğendiği dini temelli yerleştirecek, korkularını emniyete çevirecektir. Çünkü onlar, Bana kulluk eder ve hiç bir şeyi Bana şirk koşmazlar. Kim de bundan sonra inkar ederse; işte onlar fasıkların kendileridir

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,

Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Nur süresi 55. ayet

TABERİ TEFSİRİ

Nur Suresi

Allah Teala bu âyet-i kerimede, Muhammed ümmetini yeryüzünde ha­lifeler yapacağını,  islam dinini oraya yerleştireceğini, korkularını  giderip müminleri güvene kavuşturacağını beyan ediyor, bunun sebebinin ise, müminle­rin hiçbir şeyi kendisine ortak koşmayarak sadece Ona kulluk etmeleri olduğunu bildiriyor ve âyetin sonunda, iman ettikten sonra tekrar inkâra düşenlerin, hak yoldan ayrılan fâsıklar olduğunu beyan ediyor.

Allah Teala’nın bildirmiş olduğu bu vaadi gerçekleşmiştir. Muhammcd ümmeti yeryüzünde yaşanılan bütün yerlere ulaşmıştır. Yeryüzünün büyük bir kısmını İslâm’ın hakimiyetine sokmuş ve tebliği ise hemen tüm insanlığa duyurmuştur. Bu hususta Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i şerifinde şöyle bu­yurmaktadır:

“Allah, yeryüzünü katlayarak bana gösterdi. Ben onun doğusunu da batı­sını da gördüm. Şüphesiz ki ümmetimin iktidarı, benim için katlanan yerlere ka­dar ulaşacaktır. Bana  kırmızı ve beyaz hazineler verildi.” [Müslim]

Resulullah (s.a.v.) Mekke’de yaşarken, insanları, hak din olan İslâm’a bazen gizli bazen açık bir şekilde davet ediyor ve müşriklerin çeşitli  iş­kencelerinden hem kendisi hem de sahabileri çekiniyorlardı. Bu nedenle Resulullah ve sahabileri Mekke’yi bırakıp Medine’ye hicret etmişler, cihad emri geldikten sonra uzun müddet silah taşımak zorunda kalmışlardır. Daha sonra Allah Teala onları selamete erdirmiş, düşmanlarına galip getirmiş ve bu ayeti kerimenin beyan ettiği gibi onlar, yeryüzünün halifeleri olmuşlardır.