Alevî-Sünnî evliliği caiz midir?

Kendileriyle evlenilmesi caiz olmayan kişiler ayet ve hadislerde
belirtilmiş olup bunların dışında kalanlarla evlenmenin helal
olduğu açıkça ifade edilmiştir [Nisâ, 4/ 22, 23, 24; Mümtehine, 60/10].
İslam’a göre Müslüman bir erkek müşrik, putperest veya dinsiz
bir kadınla evlenemez. Müslüman bir kadın ise sadece Müslüman
bir erkekle evlenebilir. Allah’a, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in
Allah’ın elçisi olduğuna, onun ümmetine tebliğ edip hayatında
uyguladığı dinî hükümlere inanan ve bunları kabul eden herkes
alt kimliği ne olursa olsun Müslümandır.Bu itibarla, evlenirken aranan nokta, kişinin Müslüman olup
olmadığının tespitidir. Müslüman olanla evlenilir, olmayanla
evlenilmez.
Görüldüğü üzere birisiyle evlenmenin caiz olup olmaması, kişinin
etnik, siyasi, kültürel, mezhep, meşrep, tarikat yapısıyla
ilgili olmayıp, Müslüman olup olmamasıyla alakalıdır. İslam
âlimlerinin çoğunluğu, dinin kesin hükümlerinden birini inkâr
veya önemsiz görme gibi küfrü gerektiren bir durum olmadıkça
“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlüllah” diyen ve Müslüman
olduğunu söyleyen herkesin Müslüman sayıldığını ifade
etmişlerdir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Ey iman edenler, size
Müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici nimetlerine
göz dikerek ‘sen mü’min değilsin.’ demeyin.” [Nisâ, 4/94]
buyurulmuştur.
Dinin kesin hükümlerinden birini veya bir kısmını inkâr eden,
söz ve davranışlarıyla dinin sınırları dışında bulunduklarını ilan
ve ızhar eden kimseler ise Müslüman sayılmazlar. Günümüzde
Sünnî veya Alevî kökenli olup da bu iki geleneğin uzağında
hatta alakasız nitelikte olan, meselâ ateist olan insanlar da
vardır. Bir Müslümanın böyle kişilerle evlenmesi caiz değildir.
Ancak iman esaslarına inanan, İslam’ın şartlarını kabul eden,
-bir kısmını uygulamasa bile- bunları reddetmeyen kişiler ise
Müslümandır. Böyle kişilerle hangi mezhepten olurlarsa olsunlar
evlilik yapmak caizdir.(Diyanet)