4 Halife Dönemi

Dört Halife Dönemi ya da Hulefa-i Raşidin (Raşit Halifeler) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatının ardından “Ümmetin başı”sıfatıyla vazife yapmış halifelerdir.

HULEFA-İ RAŞİDİN NE DEMEK?

Hulefâ halîfe kelimesinin, râşidîn ise “doğru yolda olan, doğruya ve hakka sımsıkı sarılan, kemale ermiş”anlamındaki râşid kelimesinin çoğuludur. Bu döneme söz konusu adın verilmesinin sebebi sahâbîden İrbâd b. Sâriye’nin (r.a.) rivayet ettiği, Peygamber Efendimiz’in kendisinden sonra yaşayacaklara hitaben söylediği, “Herhangi bir ihtilâfla karşılaştığınızda size düşen görev, benim sünnetime ve hulefâ-yi râşidînin sünnetine uymaktır”hadisidir. (Müsned, IV, 126, 127; Dârimî, “Muķaddime”, 16; İbn Mâce, “Muķaddime”, 6; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 5; Tirmizî, “İlim”, 16)

DÖRT HALİFE KİMLERDİR?

Resûlullah’ın vefatının Müslümanlar üzerinde bıraktığı büyük üzüntü ve şaşkınlık sürerken onun yerine devletin başına kimin geçeceği tartışması hemen başladı ve Hz. Ebûbekir -radıyallâhu anh- (632-634) seçildi. Ardından sırasıyla Hz. Ömer (634-644), Hz. Osman (644-656) ve Hz. Ali -radıyallâhu anh- (656-661) halifelik yaptılar.

  • Hz. Ebûbekir -radıyallâhu anh-
  • Hz. Ömer -radıyallâhu anh-
  • Hz. Osman -radıyallâhu anh-
  • Hz. Ali -radıyallâhu anh-

HZ. EBUBEKİR (R.A.) KİMDİR?

Hazret-i Ebubekir (r.a.) Benu Teym’lerin Kureyş kabilesindendir. Mekke’de doğmuştur. Babası Ebû Kuhafe, annesi Ümmü’l-Hayr Selma’dır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; Dört Halife’nin (Raşit Halifeler), Aşere-i Mübeşşere’nin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Siddîk, el-Atiklakaplarıyla bilinen büyük sahabidir.

HZ. ÖMER (R.A.) KİMDİR?

Hazret-i Ömer (r.a.) Kureyş kabilesinin Benû Adiyy kolundan olup nesebi, büyük atası Ka’b ibn-i Lüey’de Peygamber Efendimiz’in temiz nesebleriyle birleşir. Mekke’de doğmuştur.

HZ. OSMAN (R.A.) KİMDİR?

Kureyş kabilesine mensup olup Emevî soyundandır. Mekke’de dünyaya gelmiştir. Ashâb-ı Kirâm’ın önde gelenlerinden olup, ilk Müslümanların dördüncüsü ve Hulefâ-yi Râşidîn’in de üçüncüsüdür.

HZ. ALİ (R.A.) KİMDİR?

Hazret-i Ali (r.a.) Mekke’de doğmuştur. Kabe’nin içinde doğduğu nakledilir. Peygamber Efendimiz’in amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halifesidir. Babası Ebû Tâlib, annesi Fâtıma bint-i Esed, dedesi Abdulmuttalip’tir. İslam’ı ilk kabul eden ikinci Müslümandır.