Rüyaların En Güzeli, Değerlisi, Bereketlisi

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

 

Geçen ders Rüya Fıkhını işledik. Bugün de birlikte rüyaların en güzeli olan Peygamber Efendimizin olduğu rüyalardır.

 Rüyaların en güzeli, en değerlisi ve en bereketlisi içinde Resulullah’ın (sas) olduğu rüyadır.

 

Hz. Peygamber (sas) gerçekten rüyada görülür mü?

Ebû Hureyre’nin naklettiği en meşhur rivayette, Efendimiz (sas) buyuruyor ki: “Rüyasında beni gören, gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan hiçbir şekilde benim suretime giremez.” (Buharî, Tabir, 2; Müslim, Rüya, 10; Muvatta, Rüya, 1)

Abdullah b. Mes’ûd’un başta İmam Tirmizi ve İbn Mace olmak üzere birçok hadis kitabında geçen rivayeti de buna benzer, orada da Efendimiz (sas) diyor ki: “Rüyasında beni gören, gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan hiçbir şekilde benim şeklime giremez.” (Tirmizi, R

Ahmed b. Hanbel ve Taberani’de geçen Sahabe’den Tarık b. Eşyem’den nakledilen rivayet şöyledir: “Beni rüyasında gören, gerçekten de beni görmüş olur.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III/472; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VIII/316)

Ebû Said el-Hudrî ve Ebû Katade rivayet ediyor. Efendimiz (sas) buyurmuşlardır ki: “Beni rüyasında gören, gerçekten beni görmüştür.” (Buharî, Tabir,10; Müslim, Rüya, 11)

 

Bu hadislerden de anlaşılan en temel iki mesaj şudur:

1. Rüyada Hz. Peygamber (sas) görülebilir.

2. Şeytan asla rüyada Hz. Peygamber’in (sas) şekline giremez.

 

Hz. Peygamber’i (sas) rüyada görmek için neler yapmalıyız?

1. Sevgide Derinlik

2. Sünnete İttiba

3. Salâvata Ehemmiyet

4. Sahâbeye Sadakat

5. Sılaya Devamiyet

 

Hz. Peygamber’i rüyada görmek isteyen, sevgisine derinlik katmalı!

Hz. Peygamber’i rüyada görmek isteyen, Sünnet’e ittiba noktasında inanılmaz bir hassasiyet göstermeli!

Hz. Peygamber’i rüyada görmek isteyen, salâvata ehemmiyet vermeli, aklından, kalbinden, dilinden ve hayatından salâvatı eksik etmemeli!

Hz. Peygamber’i rüyada görmek isteyen, Sahâbe’ye sadakat ile bağlanmalı, yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini mücadele olarak benimsemeli!

Hz. Peygamber’i rüyada görmek isteyen, sılaya yani duaya devam etmeli, her gece bu aşk için yanmalı, dualarının başına bunu alarak ısrar ve tekrar ile Rahman’ın kapısını çalmalı!

Görmek hem büyük bir mükâfat, hemde büyük bir sorumluluktur.

 

“Ey Ebû Rezîn! Yalnız başına kaldığında dilini ‘Allah! Allah!’ diyerek hareket ettir. Zira Rabbini zikrettiğin sürece namazda imiş gibi olursun. İnsanlar arasında olursan, onlara hizmet için koşturur, onların arasına katılırsan, açıktan okunan namazdaymış gibi olursun. İnsanlar gece kıyamına ve oruca devam ederken sen müslümanlar için nasihate gayret et! Onların iyiliğini iste! Emr-i bil-mâruf ve nehyi ani’l-münkeri unutma!

 Ey Ebû Rezîn! İnsanlar cihada gittiğinde sende git! Olurda bir özründen dolayı katılamazsan, onlar gibi sevab almak için mescide devam et! Erkenden mescide git ve ücret almadan, karşılık beklemeden, ezan okumaya gayret et! Bu şekilde devam et ki Allah’ın rızasına mazhar olasın!” (İbn Abdilberr, el-İstiâb, 4/2657; İbn Hacer, el-İsâbe, VII, 139; Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, 1/366)

 Diyor ki Ebû Rezin, Allah Resulü (sas) buyurdular ki: “Mü’minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer. Öyleyse rüyayı akıllı ve gerçekten dost olanlar dışında kimselere anlatmasın.” (Tirmizî, Rüya, 6)