Evliliğin sonlandığına dair mahkeme kararı temyiz aşamasındayken kadının başka bir erkekle evlenmesi caiz midir?

Mahkeme yoluyla boşanan eşler, dinî hükümlere göre bir bâin talâkla boşanmış olurlar [Ali es-Saidi, Haşiyetü’l-Adevi ale’l-Kifaye, II, 40-41]. Mahkeme yoluyla boşanan bir kadının -eğer başka bir erkekle evlenmek niyeti varsa- önce iddetini tamamlaması gerekir [Şeyhzade, Mecmeu’l-Enhur, I, 209]. İddetini tamamlayan bu kadın dilerse eski eşiyle yeniden nikâh kıymak suretiyle evliliğini devam ettirebileceği gibi bir başkası ile de evlenebilir. [Kasani, Bedaiu’s-sanai, IV, 403, Beyrut, 1997]. Ancak dinen boşama olmadan mahkemeye boşanma davası açılmışsa, mahkeme devam ettiği sürece eşler evli hükmündedir. Dolayısıyla hukuki süreç tamamlanmadığı için temyiz aşamasında kadının başka bir erkekle evlenmesi caiz değildir.