Elbise Giyerken Okunacak Dualar

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Elbise giyerken “Bismillah” demek müstahab olduğu gibi, bütün (hayırlı) işlerde de besmele getirmek müstahabdır.

 

  1. Ebû Sa’îd El-Hudrî’den (Radiyallahu Anh) rivayet edildiğine gö­re şöyle demiştir:

“Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gömlek, bir hırka (cübbe) yahud bir sarık gibi bir elbise giydiği zaman şöyle duâ ederdi:

“Allâhümme innîes’elükemin hayrihîvehayrimâ hüveleh, ve eûzü bike min şerrihî ve şerri mâ hüve lehû”

(Allah’ım! Bu elbisenin hayırım ve içinde yapılan şeyin hayırlı olanını Senden isterim; ve bunun (verebileceği gurur-kibir gibi) kötülüğünden ve altında yapılan günâhın şerrinden Sana sığınırım)”  (İbn-i Sünnî. Ebû Dâvud. Tirmizî.)

  1. Muaz b.Enesden (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre,

Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim yeni bir elbise giyer de:

“Elhamdü lilîâhilîezî kesânî hazâ ve rezekânihî min gayri havlin min-nî ve lâ kuvvetin”

(O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kudret ve kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve bunu bana rızık olarak verdi) derse, Allah onun geçmiş günahlarını (kul hakkına ait olmayan küçük günahlarını)ba­ğışlar.”  (İbn-i Sünnî.)

 

Yeni Bir Elbise, Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyen Kimsenin Okuyacağı Dualar

 

  1. Ebû Saîd EI-Hudrî’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre; şöyle demiştir:

“ResûlüIIah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yeni bir elbise edindiği za­man, sarık olsun, gömlek olsun, hırka olsun, onun cinsini adlandırır (bu yün hırkadır yahud bu keten sarıktır, bu pamuk gömlektir, der) sonra şöyle buyururdu:

“Allâhümme lekeIhamdü ente kesevtenîhi, es’elüke hayrehû ve hayre ma sunia lehû ye eûzü bike min şerrihî ve şerri ma sunia lehû”

(Allah’ım hamd Sana mahustur, Sen bunu bana giydirdin, bunun hay­rını ve kendisinde yapılan hayrı Senden isterim. Bunun şerrinden (verece­ği gurur ve kibirden) ve onunla yapılacak kötülükten de Sana sığını­rım) ( Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî )

 

  1. Hazreti Ömer’den (Radıyalîahu Anh) rivayet edildiğine göre de­miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den işittim:

“Kim yeni bir elbise giyer de:

Elhamdü lilîâhillezî kesânî mâ uvârî bihî avretî ve etecemmelü bihî fî hayatî

(O Allah’a hamd olsun kî, avretimi ve hayatımda kendisi ile güzelleşeceğim elbiseyi bana giydirdi) derse, sonra da eskitmiş olduğu elbiseyi ni­yetlenerek onu sadaka olarak verirse, hem hayatta, hem ölü iken o kimse Azîz ve yüce Allah’ın yolunda bulunur, himayesinde ve yolunda olur.” ( Tirmizî. )